افسونگر دلها

چون زمزمه رود و چو آوای شباهنگ . .. افسونگر دلها بود افسانه دشتی...

دوشنبه 28 مرداد 1392 ساعت 18:49

آهو


زندانی چشمان خمارت گشتم

شیدا به همه ایل و تبارت گشتم

هر چند دلم شیر و پلنگ و ببر است

آهو شدم و مفت شکارت گشتم .

ح.د