افسونگر دلها

چون زمزمه رود و چو آوای شباهنگ . .. افسونگر دلها بود افسانه دشتی...

دوشنبه 28 مرداد 1392 ساعت 18:56

پایان هستی

رنگین کمانی در افق ، پیدا شدستی کم کمک

عاشق شدم اما چرا ، دل را شکستی کم کمک


یادش به خیر اون کوچه ها ، اون هشتی در خونه ها

در سایه سار نارون ، با ما نشستی کم کمک


آن روزگاران یاد باد ، با مهربانان یاد باد

دلخوش به دیدارت ولی ، آخر تو جستی کم کمک


دل را به دستت داده ام ، در دام غم افتاده ام

ای ساغر و ای باده ام ، ای شور مستی کم کمک


عهدی که با من بسته ای ، آخر چرا بشکسته ای؟

با دیگران دل بسته ای ، از ما گسستی کم کمک


خورشید زیر ابرها ، دنیا بدونت قبرها

از ما به سر شد صبرها ، پایان هستی کم کمک ...


ح.د