افسونگر دلها

چون زمزمه رود و چو آوای شباهنگ . .. افسونگر دلها بود افسانه دشتی...

یکشنبه 3 شهریور 1392 ساعت 16:23

سیاه ووش


حتی اگرم دست دهد این دوران

دیگر نگریزم ز سرای کوران

یعنی که مرا ندید و نشناخت کسی

یعنی که سیاهوشم به چنگ توران .

ح.د