افسونگر دلها

چون زمزمه رود و چو آوای شباهنگ . .. افسونگر دلها بود افسانه دشتی...

شنبه 9 شهریور 1392 ساعت 17:32

خریدار دل

دل ما را ز بس بشکست دلدار 

 

نباشد جز خودش یاری خریدار 

 

نهد مرهم ز اشک دیده بر دل 

 

زند بر سنگ خارا یش دگر بار . 

 

ح.د