افسونگر دلها

چون زمزمه رود و چو آوای شباهنگ . .. افسونگر دلها بود افسانه دشتی...

دوشنبه 11 شهریور 1392 ساعت 20:24

مرسی


مرسی که دلت راه به قلبم دارد
مرسی که مرا مونس و همدم دارد
هر چند که بین من و تو فاصله هاست
مرسی که هنوز هم به یادم دارد .
ح.د