افسونگر دلها

چون زمزمه رود و چو آوای شباهنگ . .. افسونگر دلها بود افسانه دشتی...

جمعه 19 مهر 1392 ساعت 12:34

یارب

یا رب به جهنمت مکانم دادی

کشتی دو هزار بار و جانم دادی

دنیا همه پستی است و رنج است و عذاب

یک گوشه ز دوزخت نشانم دادی  .....


ح.د