افسونگر دلها

چون زمزمه رود و چو آوای شباهنگ . .. افسونگر دلها بود افسانه دشتی...

سه‌شنبه 30 مهر 1392 ساعت 21:58

جام غدیر

خوش به حال ما که از جام غدیر 

 

صد صبوحی روز و شب نوشیده ایم 

 

ز آتش دوزخ مصونیم و ز غم 

 

از ید الله چون زره پوشیده ایم. 

 

ح.د