افسونگر دلها

چون زمزمه رود و چو آوای شباهنگ . .. افسونگر دلها بود افسانه دشتی...

یکشنبه 18 اسفند 1392 ساعت 19:13

اشتون

خانوم اشتون که دل برده است و دین 

بر جمال بی مثالش .......... آفرین

گوییا خورشید سر زد از غروب 

خنده از لب ها نمی افتد ....همین !!!!


ح.د