افسونگر دلها

چون زمزمه رود و چو آوای شباهنگ . .. افسونگر دلها بود افسانه دشتی...

جمعه 1 فروردین 1393 ساعت 08:37

نوروز


نوروز همیشه پیروز هم
دیگر نمیتواند
بر لبانمان
خنده
در دلهایمان
شادی
در گلویمان
ترانه
برویاند.

 ح.د