افسونگر دلها

چون زمزمه رود و چو آوای شباهنگ . .. افسونگر دلها بود افسانه دشتی...

سه‌شنبه 26 فروردین 1393 ساعت 21:38

باران

درمان تویی به دردم
باران تویی به صحرا
دانی کجاست جایت
بر دیدگان یاران.

ح.د