افسونگر دلها

چون زمزمه رود و چو آوای شباهنگ . .. افسونگر دلها بود افسانه دشتی...

جمعه 26 خرداد 1396 ساعت 14:17

ببوسمت آیا

رسیده سیب نگاهت ، ببوسمت آیا

فتاده عشق به پایت ، ببوسمت آیا 

سفر چو قاصدک از شهر گل نمودم و باز

دوباره کوی و سرایت ، ببوسمت آیا

تویی محبوبه دلها ، چرا نباید گفت

بجز از جور و جفایت ، ببوسمت آیا

نهان ساخته ام ، کنج دل ، حدیث غمت

نشسته دل به عزایت ، ببوسمت آیا

مرید پیر مغان ، صبر را نداند چیست

مرا بخوان به دعایت ، ببوسمت آیا ??

ح.د