افسونگر دلها

چون زمزمه رود و چو آوای شباهنگ . .. افسونگر دلها بود افسانه دشتی...

دوشنبه 29 خرداد 1396 ساعت 22:21

سیزده

به در شد سیزده ، اما ز جانم

غم یاد تو هرگز رفتنی نیست

اگر چه ساکن دیر مغانم

حدیث غصه هایم، گفتنی نیست.

ح.د