افسونگر دلها

چون زمزمه رود و چو آوای شباهنگ . .. افسونگر دلها بود افسانه دشتی...

دوشنبه 29 خرداد 1396 ساعت 22:29

ای دل

ای دل ز چه رو هوای یاران داری

در دیده هزار قطره باران داری

گویا که اسیر قلعه نای شدی

صد زخم به دل ، ز داغ هجران داری .

ح.د