افسونگر دلها

چون زمزمه رود و چو آوای شباهنگ . .. افسونگر دلها بود افسانه دشتی...

سه‌شنبه 30 خرداد 1396 ساعت 19:50

بندر دیلم

اشکی ز چشم خدا ، چون فرو فتاد

شوری پدید آمد و دیلم بنا نهاد

باشد که جان به فدای وطن کنم

ای سرزمین ! آه تو را غصه ها مباد ...

ح.د