افسونگر دلها

چون زمزمه رود و چو آوای شباهنگ . .. افسونگر دلها بود افسانه دشتی...

سه‌شنبه 24 مرداد 1396 ساعت 17:38

وصیت نامه

کفن از بوریا بر تن کنیدم

اسد را روز سوم چون شنیدم

به میخانه مرا آرام سازید

گهی کرب و بلا ، گه شام سازید

به اشک دیدگان بر من ببارید

مرا از جمله مستان شمارید

به قبرم ، حافظ و قرآن بخوانید

چو بلبل ، شروه در بستان بخوانید

یکی سنج و یکی دمام آرید

مرا از اهل پیغمبر شمارید

فلک افسوس عمرم را به سر برد

سیاهی آمد و نور قمر برد

امید بخشش از الله دارم

به مهر بوتراب امیدوارم .

ح.د