افسونگر دلها

چون زمزمه رود و چو آوای شباهنگ . .. افسونگر دلها بود افسانه دشتی...

دوشنبه 17 مهر 1396 ساعت 19:54

حدیث

حدیثی  از پیمبر یاد دارم

به دل از سوگ و غم فریاد دارم

من از اویم ، حسینم نیز از من

هزاران د'ر ، چنین در یاد دارم .

ح.د