افسونگر دلها

چون زمزمه رود و چو آوای شباهنگ . .. افسونگر دلها بود افسانه دشتی...

جمعه 1 تیر 1397 ساعت 14:58

خبر

خبر از من  نمی گیری ، چرا تو 

برای من نمی میری ، چرا تو

جوانی را بپایت ریختم من

کنون از من چرا سیری ، چرا تو 

ح.د